Պաշարների շրջանառելիության գործակից

Իրացման ինքնարժեք

Պաշարների միջին ծավալ