Ֆինանսական լևերիջի գործակից

Ակտիվների միջին մեծություն

Սեփական կապիտալի միջին մեծությունը