Ծածկույթի գործակից

Շահույթը (մինչև հարկումը և տոկոսների վճարումը)

տոկոսային ծախս