Ֆինանսական լծակի էֆկետ

Շահութահարկի մակարդակ

Ակտիվների եկամտաբերության գործակից

Վարկերի միջին տոկոսագումարներ

Օգտագործվող փոխառու կապիտալի միջին գումար

Սեփական կապիտալի միջին մեծությունը