Գործառնական շահույթի գործակից

Իրացում

Եկամուտները մինչև հարկումը և տոկոսների վճարումը