Ակտիվների շահութաբերություն

Զուտ շահույթ

Ակտիվների միջին մեծություն