Ակնթարթային իրացվելիության գործակից

Կանխիկի մեծություն

Վաճառքի ենթակա արժեթղթերի մեծություն

Դեբիտորական պարտքի մեծություն

Ընթացիկ պարտավորությունների մեծություն