Դեբիտորական պարտքի շրջանառելիություն

Իրացում

Միջին դեբիտորական պարտք

Դեբիտորական պարտքի պահուստաֆոնդ